WicksPhoto

Meiji Shrine, Shibuya, Tokyo, Japan
Rainy Day at Meiji Shrine
Meiji Shrine, Shibuya, Tokyo, Japan