WicksPhoto

Trillium Lake, Oregon.
Smoky Day at Trillium Lake
Trillium Lake, Oregon.